Søg

Viborg-Aarhus (rute 26)

VVM-undersøgelse af udbygning af rute 26 mellem Viborg og Aarhus 

VVM-undersøgelsen omfatter følgende delstrækninger:
 • Viborg V-Rødkærsbro N (ca. 11 km)
 • Søbyvad-Aarhus (21 km)
VVM-undersøgelsen blev sat i gang i begyndelsen af september 2010 og blev færdig i januar 2012.
 
VVM-redegørelsen og alle understøttende rapporter og notater er tilgængelige fra siden Dokumenter.
 
Du kan ​læse mere om baggrunder for projektet på siden Om Projektet og følge projektets proces på siden Nyheder, herunder nyhedsarkiv.
 

 Nyheder

 
 • Vejdirektoratet har udarbejdet tegningsmateriale på grundkort i målestok 1:10.000 af den linjeføring, som der blev truffet beslutning om i trafikaftalen fra 24. juni 2014.
  04.09.2014
 • Der er den 24. juni 2014 indgået en trafikaftale 2014 vedrørende udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden.
  30.06.2014
 • Vejdirektoratet har udarbejdet tegningsmateriale af forslaget om Udbygning af motortrafikvej i målestok 1:10.000 på grundkort og ortofoto, som nu er tilgængelig her på hjemmesiden.
  07.02.2014
 

 De politiske aftaler bag

 

Transportpolitiske aftale af 21. marts 2013
Udbygning af Rute 26 (Århus – Søbyvad og Viborg – Rødkærsbro)
Parterne noterer sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for en teknisk gennemgang af Rute 26 (Århus – Søbyvad og Viborg – Rødkærsbro) på baggrund af den offentlige høring over projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.

Parterne har noteret sig, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen er et ønske fra Viborg Kommune om, at der tages stilling til linjeføringen på den nordlige strækning ved Viborg. Parterne er på den baggrund enige om at gå videre med Vejdirektoratets hovedforslag til en nordlig linjeføring og derved opgive øvrige linjeføringer på strækningen ved Viborg.

Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom.

I forbindelse med høringen er Aarhus Kommune indkommet med et forslag til en ændret og mere sydlig linjeføring, hvor rute 26 af hensyn til borgere i Mundelstrup tilsluttes Østjyske Motorvej E45.

Da linjeføringen afviger fra VVM-redegørelsen, er parterne enige om at lave en fornyet VVM-høring forud for valg af linjeføring for den sydlige del af projektet. Resultatet af VVM-høringen vil foreligge medio 2013.

Parterne har noteret sig, at Vejdirektoratet har udarbejdet et teknisk notat om linjeføringen af Rute 26 omkring Ans. Parterne er enige om, at en eventuel videre undersøgelse af strækningen ved Ans tager udgangspunkt i en udnyttelse af den eksisterende rute 26 nordøst om Ans, som det fremgår af projekteringsloven fra 1990. Vejdirektoratet vil således ikke fremover håndhæve arealinteresser i en linjeføring i åbent land sydvest om Ans.

Transportpolitiske aftale af 7. februar 2012
Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har den 7. februar 2012 indgået en aftale om ”Elektrificering af jernbanen mv”.

Det fremgår af aftalen, at parterne har drøftet en række undersøgelser af store vej- og baneprojekter, som er afsluttet indenfor de seneste måneder. Man konstaterer samtidig, at der i de senere år er vedtaget anlægslove for en række vejprojekter, hvor der ikke er fundet finansiering til de afsluttende etaper.

I aftalen noterer parterne sig, at der er tale om en række vigtige projekter. En stor del af projekterne udviser høje samfundsøkonomiske afkast og dermed positive effekter for samfundsøkonomien.

Parterne konstaterer, at der for nærværende ikke kan findes finansiering til projekterne.

Parterne er opmærksomme på, at en endelig beslutning om perspektiverne i de enkelte projekter skal ske så hurtigt som muligt med henblik på at skabe klarhed for de berørte borgere og virksomheder mm. i de berørte områder.

Parterne er endvidere enige om, at der er behov for at analysere fordele og ulemper ved forskellige holdbare finansierings- og organiseringsmodeller for vejbyggerier, herunder i lyset af både danske og udenlandske erfaringer. Parterne vil drøfte spørgsmålet om tilrettelæggelsen af en sådan analyse medio 2012

Transportpolitisk aftale af 28. januar 2009
I aftalen "En Grøn Transportpolitik" mellem daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremgår det. at der skal: "Gennemføres en økonomiundersøgelse med henblik på dimensionering af VVM-undersøgelse af en udbygning af rute 26 på strækningen Viborg-Aarhus, herunder anlægsoverslag og muligheder for etapevis udbygning (2 mio.kr.) Der reserveres endvidere 25 mio.kr. til den efterfølgende VVM-undersøgelse."

1990 – Gammel projekteringslov
I 1990 vedtog Folketinget "Lov om visse hovedlandevejsstrækninger," som indeholder en bemyndigelse til daværende trafikminister om at projektere en udbygning til motorvej eller motortrafikvej af hovedlandevejen mellem Aarhus og Hanstholm (rute 26).

 

 Hvad er VVM?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En VVM-undersøgelse afsluttes med en redegørelse, en offentlig høring heraf og derefter en indstilling til transportministeren.

Der er på dette tidspunkt ikke besluttet noget endnu. Det er efterfølgende op til Folketinget at bestemme, om der skal vedtages en anlægslov.

Vejprojektet bliver dog først en realitet, når der er afsat penge på Finansloven. Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
10-04-2012.
Senest opdateret
16-11-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index