Søg

Fynske Motorvej syd om Odense

VVM-undersøgelse af udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 
Vejdirektoratet gennemførte i perioden frem til sommeren 2011 en VVM-undersøgelse for en udbygning af E 20 Fynske Motorvej syd om Odense fra 4 til 6 spor. Strækningen er på ca. 13 km.
VVM-undersøgelsen er nu afsluttet og Vejdirektoratet har udarbejdet en indstilling til transportministeren. Rapporter, indstilling og andre dokumenter er tilgængelige fra menufanen Dokumenter.
Forslaget til udbygning af motorvejen er opdelt på to strækninger:
 • en bystrækning fra Motorvejskryds Odense til udkanten af Odense SV, i alt ca. 8 km
 • en strækning i åbent land vest for Odense på 5 km
 

 Nyheder

 
 • Folketinget har den 17. december 2013 vedtaget ny anlægslov.
  18.12.2013
 • Der er indgået en transportpolitisk aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
  03.04.2013
 • Vejdirektoratet har udarbejdet en indstilling til transportministeren om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense.
  13.12.2011
 

 De politiske aftaler bag

 
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.
”Der er 21. marts 2013 indgået en transportpolitisk aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I aftalen konstaterer parterne, at der med hensyn til udbygningen af Fynske Motorvej syd om Odense er tale om et trafikalt vigtigt projekt, beliggende i det såkaldte ”Store H”, hvor trafikken mellem landsdelene ledes igennem. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast på ca. 15 pct. for det samlede projekt inklusive den kommunale Munkebjergvejs forlængelse.

Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges svarende til Vejdirektoratets indstilling. Parterne noterer sig, at transportministeren vil tage initiativ til, at der udarbejdes en anlægslov for udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense.

På strækningen afsættes endvidere midler til anlæg af et nyt tilslutningsanlæg 50 ved det kommende, nye Odense Universitetshospital syd for Odense. Den vil indgå som første etape af udbygningsprojektet, idet den resterende del vil blive igangsat, når der er tilvejebragt midler hertil i Infrastrukturfonden.

De grundejere, som er berørt af udbygningen af Fynske Motorvej syd om Odense, vil kunne ansøge om forlods ekspropriation efter de gældende regler herom, når anlægsloven foreligger.

Transportpolitiske aftale af 7. februar 2012
Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har den 7. februar 2012 indgået en aftale om ”Elektrificering af jernbanen mv”.

Det fremgår af aftalen, at parterne har drøftet en række undersøgelser af store vej- og baneprojekter, som er afsluttet indenfor de seneste måneder. Man konstaterer samtidig, at der i de senere år er vedtaget anlægslove for en række vejprojekter, hvor der ikke er fundet finansiering til de afsluttende etaper.

I aftalen noterer parterne sig, at der er tale om en række vigtige projekter. En stor del af projekterne udviser høje samfundsøkonomiske afkast og dermed positive effekter for samfundsøkonomien.

Parterne konstaterer, at der for nærværende ikke kan findes finansiering til projekterne.

Parterne er opmærksomme på, at en endelig beslutning om perspektiverne i de enkelte projekter skal ske så hurtigt som muligt med henblik på at skabe klarhed for de berørte borgere og virksomheder mm. i de berørte områder.

Parterne er endvidere enige om, at der er behov for at analysere fordele og ulemper ved forskellige holdbare finansierings- og organiseringsmodeller for vejbyggerier, herunder i lyset af både danske og udenlandske erfaringer. Parterne vil drøfte spørgsmålet om tilrettelæggelsen af en sådan analyse medio 2012.

Trafikpolitisk aftale "Bedre mobilitet" af 26. november 2010.
Daværende VK-regering har indgået en trafikpolitisk aftale sammen med de fleste partier i Folketinget. Af aftalen fremfår følgende:

"I Odense er et nyt såkaldt "supersygehus" under planlægning i den sydlige del af byen tæt på motorvejen. Odense Kommune ønsker etableret et nyt tilslutningsanlæg ved det nye hospital, således at anlægsarbejdet med opførelsen af det nye hospital kan smidiggøres, og således at tilkørselsforholdene vil være optimale, når hospitalet tages i brug.

Parterne er principielt enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge tilslutningsanlægget og vil,når VVM-undersøgelsen er færdig i 2011 tage stilling til, om tilslutningsanlægget skal anlægges før en egentlig udvidelse af motorvejsstrækningen Odense SØ - Odense V Parterne er enige om at afsætte foreløbigt 45,0 mio. kr. til tilslutningsanlægget."

 

 Hvad er VVM?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En VVM-undersøgelse afsluttes med en redegørelse, en offentlig høring heraf og derefter en indstilling til transportministeren.

Der er på dette tidspunkt ikke besluttet noget endnu. Det er efterfølgende op til Folketinget at bestemme, om der skal vedtages en anlægslov.

Vejprojektet bliver dog først en realitet, når der er afsat penge på Finansloven. Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
11-04-2012.
Senest opdateret
01-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index