Søg

Næstved - Rønnede

Næstved-Rønnede-topbanner_webkort_2.jpg​​
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) har besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i forslag A med de justeringer i forlængelse af den offentlige høring.
Forslag A med justeringer


Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede til motorvej. Der er undersøgt forskellige forslag og varianter til udbygning af Rute 54, og de miljømæssige konsekvenser af anlæg af en ny motorvej er bl.a. beskrevet.

VVM-undersøgelsen er nu færdig, og resultaterne er præsenteret i VVM-redegørelsen, som er sendt i offentlig høring frem til 20. januar 2017.

Redegørelsen kan læses her​

Du kan også se forslagene til en ny motorvej og tilhørende konsekvenser for arealinddragelse og støj ved at klikke på kortet øverst på siden.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Nyheder

 
 • 12. marts 2019 offentliggjorde regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti ”Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030". Aftaleteksten om Anlæg af motorvej, Næstved-Rønnede (Rute 54), kan ses her.
  20.03.2019
 • Vejdirektoratet har lavet en opdatering af web-kortet for den besluttede linjeføring, hvor der kan søges på den enkelte ejendom.
  05.07.2017
 • Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.
  20.04.2017
 • Vejdirektoratet er nu færdig med at behandle de mange høringssvar. På baggrund af VVM-undersøgelsen indstiller Vejdirektoratet, at forslag A bliver lagt til grund for en beslutning om at udbygge rute 54 til motorvej på strækningen.
  07.04.2017
 • Den offentlige høring sluttede 20. januar, og Vejdirektoratet har modtaget i alt 472 høringssvar.
  10.02.2017
 • Mandag den 12. december blev der afholdt borgermøde i Toksværd Hallen med ca. 650 deltagere.
  15.12.2016
 • Vejdirektoratet afholder borgermøde d. 12. december i Toksværd og 'åbent hus' d. 13.december i Holme-Olstrup
  29.11.2016
 • Få et trykt eksemplar af rapporten
  25.11.2016
 • Vejdirektoratet sender nu VVM-redegørelsen om en mulig motorvej mellem Næstved og Rønnede i høring frem til fredag 20. januar 2017.
  21.11.2016
 • Nu har Vejdirektoratet foretaget en meget grundig kortlægning af miljø- og naturforholdene i det område, hvor en evt. kommende motorvej skal forløbe.
  06.04.2016
 

 Den politiske aftale bag

 

​Trafikpolitisk aftale af 26. november 2010
Af aftalen om "Bedre mobilitet" af 26. november 2010 mellem daværende regering (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremgår det, at den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 54, Næstved - Rønnede, fremrykkes, således at den er færdig i 2012.

Trafikpolitisk aftale af 22. oktober 2009
Daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik 22. oktober 2009, som et led i udmøntningen af "En Grøn Transportpolitik," en aftale om "Nye initiativer som led i udmøntningen af puljer". For at tilvejebringe et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for fremtidige trafikale udfordringer, har parterne besluttet, at der skal udarbejdes en forundersøgelse for en opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (Rute 54)

 

 Forundersøgelsen

 
​Vejdirektoratet gennemfører i 2012 en forundersøgelse af en mulig udbygning af strækningen mellem Næstved og Rønnede.
 
Den nuværende rute 54 er en 2-sporet landevej med cykelsti i begge sider. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på strækningen, men der er lokale hastighedsbegrænsninger på henholdsvis 60 og 70 km/t på flere delstrækninger, grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold ved kryds og adgange til enkeltejendomme.
 
Der er i dag en årsdøgntrafik på ca. 14.000 biler på strækningen.
 
Vejstrækningen er den primære forbindelsesvej fra Næstved til Hovedstadsområdet via Sydmotorvejen. Rute 54 passerer gennem Holme Olstrup, hvor der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. I Holme Olstrup er tivoliparken BonBon-Land beliggende med adgangsvej fra rute 54. BonBon-Land har ca. 400.000 gæster om året.
 
Forundersøgelsen omfatter en strækning på ca. 13 km fra den besluttede nordlige og østlige omfartsvej ved Næstved til tilslutningsanlæg 37 på Sydmotorvejen ved Rønnede.
 
Forundersøgelsen har blandt andet til formål at afklare hvilket behov, der er for en udbygning og i givet fald, hvilke løsningsforslag der skal behandles i en evt. efterfølgende VVM-undersøgelse.
 

 Læs rapporten

 
Sammenfattende rapport
 

 Webkort

 


​​På webkortet kan du se:
 • Hvert af de fire forslag med varianter 
 • Permanente og midlertidige arealbehov
 • Områder der forventes inddraget til udsætning af overskydende muldjord.
 • Resultatet af støjberegningerne
 • Ændrede eller lukkede kommuneveje​
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
20-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index