Søg

Trafikken

Trafikmængde

Ændringer i antallet af køretøjer har også betydning. Men ikke så meget som man skulle tro. Fx betyder 10 % mere trafik en forøgelse af støjen med blot 0,5 dB, mens en fordobling af trafikken vil medføre 3 dB mere støj.

 

Herunder ses eksempler på, hvordan og hvor meget støjen kan dæmpes ved forskellige virkemidler, sammenholdt med hvordan ændringer i støjniveauer opleves.

 Andelen af tunge køretøjer

Lastbiler og busser kaldes under ét for tung trafik. De tunge køretøjer støjer hver for sig mere end personbiler, og på de større veje udgør de normalt 10-15 % af trafikken. De tunge køretøjer er derfor væsentlige støjkilder og er, i forhold til personbilerne, ansvarlige for ca. halvdelen af støjen fra de fleste større veje.

De tunge køretøjer skiller sig tydeligt ud fra den øvrige støj og opleves ofte som særligt generende. Især i byområder kan tung trafik være en vigtig årsag til støjgener. Det kan være til særlig gavn for beboerne, hvis den tunge trafik begrænses. På figuren herunder vises eksempler på, hvor meget den samlede støj dæmpes, hvis den tunge trafik begrænses.

Hvis den tunge trafik fjernes helt på en vejstrækning, vil den samlede støj blive lavere. Det opleves først og fremmest som et fravær af lastbilerne, der hver især kan være meget tydelige i forhold til den øvrige støj. Det er kun få steder, hvor det er muligt at begrænse eller fjerne den tunge trafik og normalt ikke på større veje.

Døgnfordeling
Trafikken ændrer sig i dagens løb. Der er mest trafik i morgen- og eftermiddagstimerne og mindst trafik midt på natten. Også trafikkens hastighed og sammensætning ændrer sig typisk hen over døgnet. Fx kan der på motorveje være forholdsvis flere tunge køretøjer om natten. Desuden er trafikstøj om aftenen og om natten mere generende end om dagen. Støjberegninger tager hensyn til trafikkens fordeling over døgnet.

Særlige forhold
Lastvogne og biler som er i dårlig stand kan støje langt mere end andre køretøjer. En lovlig knallert støjer fire gange så meget som en almindelig personbil, og har den ulovlig udstødning, kan den støje endnu mere. Ujævne dæksler i vejen og ujævnheder i vejbelægningen kan også være årsag til mere støj end normalt. Vejbump kan udformes, så de ikke giver ekstra støj, men det modsatte kan også være tilfældet. Sådanne særlige forhold eller enkelthændelser indgår normalt ikke i støjberegninger. Ulovlige køretøjer er politiets opgave, mens vedligeholdelsen af offentlige veje er kommunernes eller Vejdirektoratets opgave. 

Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
16-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index