Søg

Støjisolering

Det er ikke altid muligt at afhjælpe støjen fra trafikken ved opsætning af støjskærme. Det drejer sig f.eks. om etageboliger, hvor en skærm typisk kun vil beskytte de nederste etager. I disse tilfælde er det mere hensigtsmæssigt at støjisolere boligernes facade for at opnå acceptable støjforhold indendørs.
 
Med aftalen om ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 blev der afsat i alt 15 mio. kr. til støjisolering af boliger. Efterfølgende blev der med aftale af 5. maj 2011 bevilget yderligere 7,5 mio. kr. til støjisolering, hvoraf 2,5 mio. kr. blev reserveret særligt støjramte enkeltliggende boliger udenfor byområder. Støjpuljens tilskudsordning er identisk med Vejdirektoratets øvrige tilskudsordninger, fx når der ydes tilskud til støjisolering af boliger i forbindelse med anlæg af nye veje.
 
Tilskudsstørrelsen for den enkelte ejendom er afhængig af det udendørs støjniveau ved boligens facade. Der benyttes følgende tilskudsstørrelser afhængig af støjniveauet ved boligen:
Gruppe I (over 73 dB): Tilskud er 90 % af isoleringsudgifterne
Gruppe II (68-73 dB): Tilskud er 75 % af isoleringsudgifterne
Gruppe III (63-68 dB): Tilskud er 50 % af isoleringsudgifterne
 
Det maksimale beløb, der gives tilskud til, er 123.888 kr (2012-priser) for alle tre grupper.
Udpegning af boligområder indbudt til deltagelse i tilskudsordningen er sket på baggrund af en screening af statsvejnettet ud fra Vejdirektoratets strategiske støjkortlægning fra 2007. Ved screeningen blev der identificeret vejstrækninger, hvor der dels er en høj boligtæthed, dels et højt støjniveau, og dels hvor det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at etablere støjafskærmning.
 
Boligejere langs følgende vejstrækninger er blevet tilbudt tilskud til støjisolering:
  • dele af Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune
  • den inderste del af Holbækmotorvejen i Hvidovre Kommune
  • Roskildevej ved Ortved i Lejre Kommune
  • Hareskovvejen i Københavns Kommune
  • dele af Fredericiavej i Vejle.
Udpegning af enkeltliggende boliger udenfor byområder, der er blevet tilbudt tilskud til støjisolering fra den særlige pulje på 2,5 mio. kr., er ligeledes sket på baggrund af Vejdirektoratets strategiske støjkortlægning. Her er stærkt støjbelastede boliger i landzoneområder, der er udsat for støj over 68 dB, blevet prioriteret højest.
 
Endelig tildeling og disponering af tilskudsmidlerne er endnu ikke afsluttet. Det forventes, at alle tilskudsmidlerne er disponeret i løbet af 2013. Samlet vurderes det, at godt 500 særligt støjbelastede boliger bliver støjisoleret som følge af støjpuljens støjisoleringsordning.
 
Indsatsen fremover er afhængig af hvilke økonomiske midler der bliver stillet til rådighed.
Læs folder
Tilskud til støjbekæmpelse langs statsvejene
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
15-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index