Søg

Støjhensyn i planlægningen

Støjskærm

Støjhensyn håndteres forskelligt afhængig af, hvilken planlægningssituation det drejer sig om.
 
Når der planlægges nye boliger, både langs nye eller eksisterende veje, gælder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for byggeriet på de udendørs arealer og Bygningsreglementets indendørs

 

Det har siden 1984 været kommunernes pligt at sikre støjhensynet ved nye boliger og andre støjfølsomme funktioner langs eksisterende veje gennem kommune- og lokalplanlægningen. Der stilles krav om, at kommuneplanen skal sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til eksempelvis boliger eller rekreative områder, med mindre arealet kan sikres mod støjgener gennem støjdæmpende foranstaltninger.

Hverken miljø- eller planloven giver mulighed for at gribe ind overfor støjproblemer ved eksisterende boliger fra eksisterende veje. Hvis der skal laves støjbeskyttelse, må det baseres på myndighedernes frivillige indsats, grundejernes eget initiativ eller støjpartnerskaber mellem myndigheder og grundejere.

 

Når der planlægges nye veje, er der ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj fra veje. Miljøstyrelsen finder, at der bør tages de samme hensyn, når der planlægges nye veje og vejudbygninger, som når der planlægges nye boliger. Nye veje og væsentlige ændringer af veje er omfattet af regler om VVM. VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. I undersøgelsen skal der ske en samlet vurdering af miljøforholdene, herunder støjbelastningen

 

 Nye veje

 
Generne ved vejstøj kan begrænses ved god planlægning. Der er ingen faste regler for hvor meget støj, der må være fra en vej, men Miljøstyrelsen anbefaler at man bruger de samme grænseværdier som for nye boliger, når man planlægger nye veje.
Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
07-08-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index