Søg

Forventninger til vejtrafikkens udvikling

 

Ifølge den seneste version af Landstrafikmodellen (version 1.1) stiger trafikarbejdet på det samlede danske vejnet med ca. 8 pct. i perioden 2015 til 2020, når der korrigeres for den observerede trafikvækst frem til 2015. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 1,5 pct. i forhold til trafikarbejdet i 2015.
 
Efter 2020 og frem til 2030 forventes det, at trafikarbejdet stiger med 5,9 pct. Pr. år vil det være ca. 0,6 procent i gennemsnit i forhold til trafikarbejdet i 2020.
 
Ses der på hele perioden mellem 2015 til 2030 vil der ske en vækst i trafikarbejdet på 14 pct. svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på 0,9 pct. i forhold til trafikarbejdet i 2015.
 
Til sammenligning steg trafikarbejdet i gennemsnit pr. år 1,6 pct. i perioden fra 2010 til 2015. Fra 2013 til 2015 steg det samlede trafikarbejdet med gennemsnitligt 2,7 pct. pr. år. Går man længere tilbage, til perioden mellem 1985 til 2015, har trafikken udviklet sig med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,1 pct.
 
Figuren nedenfor viser den forventede udvikling i trafikarbejdet efter vejtype fra 2015 til 2030.
 
 

 
2015 = indeks 100. Landstrafikmodellen beregner trafikken i årene 2010, 2020 og 2030. Tallene i grafen er korrigeret for den faktiske trafikudvikling fra 2010 til 2015.
 
 
Trafikarbejdet har de seneste 30 år udviklet sig lineært, og i dette notat er alle prognosetal for væksten derfor beregnet med lineær fremskrivning. Dette indebærer, at væksten i antallet af kørte km på vejnettet fra det ene år til det næste år i perioden er lige stor.
 
Følgende tabel viser den samlede vækst i trafikarbejdet opdelt på vejtyper:
 
Gennemsnitlig årlig vækst i trafikarbejdet (LTM-prognose)
 
Motorveje
Alle øvrige veje
Alle vejtyper
2015 - 2020
2,0 %
1,2 %
1,5 %
2020 - 2030
0,7 %
0,5 %
0,6 %
2015 - 2030
1,2 %
0,8 %
0,9 %
 
En væsentlig årsag til den noget lavere vækst i trafikarbejdet fra 2020 til 2030 er, at der i Landstrafikmodellens vejnet kun inkluderes de vejprojekter, der allerede er besluttet og finansieret.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet eller finansieret nye vejprojekter efter 2020. Det betyder, at væksten i beregningerne reduceres sammenlignet med en situation, hvor der bliver bygget nye veje.
 
Trafikken begrænses endvidere som følge af den trængsel, der opstår på stærkt trafikerede strækninger.
 
Det er desuden observeret, at Landstrafikmodellen har svært ved at håndtere den markante stigning i salget af mikrobiler der er sket inden for de sidste par år, og derfor beregner et for lavt bilejerskab. Det betyder, at det beregnede trafikarbejde i både 2020 og 2030 formentlig bliver undervurderet. Forudsætningerne i Landstrafikmodellen er pt. ved at blive opdateret, så fremskrivning af trafikken blandt andet er afstemt til den talte trafik i 2015.
 
Også historisk set har trafikvæksten på motorveje været højere end den gennemsnitlige vækst. Dette skyldes blandt andet udvidelser af motorvejsnettet.
 
Kortet på næste side viser den gennemsnitlige vækst i trafikarbejdet beregnet med Landstrafikmodellen for perioden 2010 til 2030 fordelt på statsvejsnettet for henholdsvis hele Danmark og for Hovedstadsområdet.
 

 
Gennemsnitlig årlig vækst i trafikarbejdet fordelt på statsvejene i Danmark og Hovedstadsområdet for perioden 2010 – 2030 (Tryk på kortet for at åbne en version med zoomfunktionalitet)
  
 ​​

 

 Kontakt

 


Anette Jacobsen

Telefon: 72443147
Mail: anej@vd.dk

Oprettet
25-01-2016.
Senest opdateret
01-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index