Søg

Trafikaftalen bag en ny Storstrømsbro

Den 21. marts 2013 indgik et flertal i Folketinget en aftale om at bygge en ny Storstrømsbro.
21. marts 2013
Bag aftalen står Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
 
Nedenfor er aftalens fulde ordlyd:
 
Trafikaftale 21. marts 2013

Det blev i efteråret 2011 klart, at den nuværende Storstrømsbro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Banedanmark har derfor udarbejdet et beslutningsgrundlag for mulige løsninger.
 
Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Denne jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane København-Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende jernbanelandanlæg.
 
En beslutning om at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen vil sikre den fremtidige kapacitet i denne centrale jernbanekorridor til Europa. En ny kombineret vej- og jernbanebro vil også sikre den lokale og regionale mobilitet, hvor det er vigtigt at opretholde vejforbindelsen over Storstrømmen af hensyn til den lokale trafik mellem Falster og Sydsjælland.
 
Parterne har noteret sig, at der ved indgåelse af de store kontrakter på Signalprogrammet er opnået en betydelig besparelse. Der er herved tilvejebragt midler til finansiering af en ny Storstrømsbro.
 
Parterne har noteret sig, at det må forventes, at der kan tildeles TEN-T-støttemidler til dækning af dele af omkostningerne til projekteringen af den nye Storstrømsforbindelse, og at det vil være muligt at søge TEN-T-støtte til omkostningerne i anlægsfasen. I bedste fald vurderes den samlede TEN-T-støtte at kunne beløbe sig til op til 916 mio. kr. TEN-T-regelsættet er under revision, og der er derfor usikkerhed om reglerne for tildeling af TEN-T-midler fra 2014 og frem.
 
En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen har en skønnet anlægsudgift på i alt 3.991 mio. kr. (inkl. cykel- og gangsti). Parterne er enige om at afsætte 224 mio. kr. til projektering frem til vedtagelse af anlægslov. Vejdirektoratet forestår projektet.
Parterne har noteret sig, at regeringen opretholder et råderum i Infrastrukturfonden til at kunne finansiere den resterende anlægsudgift.
 
Som led i fremsættelse af forslag til anlægslov for Femern Bælt-projektet vil der blive udarbejdet et opdateret beslutningsgrundlag. Det opdaterede beslutningsgrundlag vil bestå af:
 
·         Et nyt anlægsbudget baseret på konkrete tilbudspriser for anlægsarbejderne. Femern A/S igangsatte den 2. oktober 2012 prækvalifikation af anlægsarbejderne, og selskabet forventer at have modtaget tilbudspriser, inden forslag til anlægslov fremsættes i Folketinget.
 
·         En opdateret trafik- og indtægtsprognose baseret på Landstrafikmodellen.
 
·         Tildeling af TEN-T midler. Europa-Kommissionen forventes at have besluttet, hvor meget TEN-T-støtte Femern Bælt-projektet tildeles i perioden fra 2014 til 2020.
 
·         En opdateret rentabilitetsberegning baseret på det nye anlægsbudget, den opdaterede trafik- og indtægtsprognose og tildelt TEN-T-støtte frem til 2020. Rentabilitetsberegningen vil angive en opdateret tilbagebetalingstid for det samlede Femern Bælt-projekt.
 
Når der i 2014 som led i fremsættelse af forlag til anlægslov for Femern Bælt projektet foreligger et konsolideret anlægsbudget baseret på konkrete tilbudspriser, en opdateret trafik- og indtægtsprognose og tildeling af TEN-T midler fra Europa-Kommissionen, tages endelig stilling til finansieringen af projektet, herunder under hensyntagen til Sund & Bælt koncernens samlede økonomi. Parterne vil, hvis der kommer anden finansiering til Storstrømsbroen, være opmærksomme på vejprojekter.
 
Parterne har endvidere noteret sig, at der kan komme et tilbageløb til Infrastrukturfonden fra evt. TEN-T-støtte til Storstrømsbroen, som vil kunne frigøres til andre formål. Der søges i første omgang om 112 mio. kr. til udgifter til projektering mv. for perioden 2012-2015 frem til vedtagelse af en anlægslov. Der forventes også i en kommende ansøgningsrunde at kunne søges om yderligere støtte til projekteringsfasen.
 
Den nye dobbeltsporede jernbane vil blive anlagt, så passagertog kan passere med 200 km/t, og vejbanen vil blive anlagt til passage med 80 km/t.
 
Gang- og cykelstien på den eksisterende Storstrømsbro er bindeleddet for cykelturismen mellem Sjælland og Falster. Parterne har noteret sig vigtigheden af at opretholde forbindelsen over Storstrømmen for gående og cyklister, da der ikke er alternative ruter. Parterne er derfor enige om, at den nye bro anlægges med en kombineret dobbeltrettet gang- og cykelsti indenfor en ramme på 100 mio. kr.
Oprettet
18-06-2013.
Senest opdateret
18-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index