Søg

Baggrund

Der har gennem en lang årrække været planer om at udbygge vejnettet i Frederikssundfingeren med en ny primær vejforbindelse.
 
Tanken om en motorvej mellem netop København og Frederikssund har eksisteret siden 1947 med den kendte ’fingerplan’ for vejene til og fra hovedstaden. Og helt tilbage i 1959 nedsatte den daværende minister for Offentlige Arbejder et vejplanudvalg der skulle se på mulighederne for at trafikbetjene Storkøbenhavn.
 
I området langs Vestskoven, hvor det var tanken, at den nye motorvej skulle ligge, var der i 1960’erne marker og drivhusgartnerier. Staten opkøbte henover årene jorden til motorvejen, men da der skulle træffes beslutning om at bygge veje, blev projektet sat i stå i flere omgange - først pga. overophedning i byggesektoren og siden på grund af oliekrisen i 70’erne. Derfor plantede man i slutningen af 70’erne skov i området, hvor vejen egentlig skulle have ligget.
 
Årene gik uden at motorvejen kom, de nyplantede træer voksede sig til skov og blev efterhånden til en naturlig del af Vestskoven.
 
Kontroversiel motorvej
Derfor var det kontroversielt, da Folketinget i 2006 besluttede, at nu skulle 1. etape af Frederikssundmotorvejen bygges mellem Motorring 3 og Motorring 4.
 
Motorvejen skulle have tre kørespor i hver retning, og den skulle ligge parallelt med Jyllingevej som oprindeligt planlagt. Det betød, at en del af de træer, der havde fået lov at stå de sidste 30 år, skulle fældes for at gøre plads til vejen.
 
Undervejs i processen blev linjeføringen flyttet for at skåne skoven mest muligt. Desuden blev det besluttet at grave vejen ned og opføre støjvolde for at beskytte Vestskoven for trafikstøj. Samtidig skulle der genplantes dobbelt så mange træer i Vestskoven, som der blev fældet.
 
I 2008 startede byggeriet af vejen med planlagt åbning i sommeren 2013.
 
Hurtigt færdigt
Heldigvis gik arbejdet godt. I første omgang kunne Vejdirektoratet flytte åbningsåret fra 2013 til sommeren 2012. Og med en slutspurt i sommeren 2011 kunne man flytte åbning yderligere et halvt år, så den officielt åbnede den 15. december 2011. 
 
2. og 3. etape 
Efter vedtagelsen af 1. etape i 2006 gennemførte Vejdirektoratet en supplerende VVM-undersøgelse af en ny højklasset vej til Frederikssund.
 
Der blev undersøgt fire forskellige linjeføringer fra Motorring 4 til Frederikssund - blandt andet en linjeføring, som lå i den eksisterende Frederikssundsvej.
 
Efter høringsperioden endte valget i imidlertid med hovedforslaget, som i store træk er identisk med det, som man kan se under kortmaterialet i menuen i venstre side.
 
Den 15. december 2009 vedtager Folketinget ”Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund.”
 
Den 5. maj 2011 aftaler Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance følgende forbedringer til projektet i en trafikaftale:
 
·         Der etableres en overføring af Kirkevangen som kombineret vej- og stibro med en enkelt kørebane
·         Der anlægges en ekstra stibro over motorvejen
·         Der etableres en ekstra underføring under Smørum Parkvejs forlængelse
 
Til efteråret 2012 begynder anlægsarbejdet på 2. etape af Frederikssundmotorvejen med forventet åbning i 2015.
 
3. etape i bero
I forbindelse med Frederikssundmotorvejens vedtagelse blev det også aftalt at forligspartierne skulle mødes i efteråret 2011 for at drøfte den 3. etape fra Tværvej til Frederikssund. 
 
Det blev her aftalt at sætte projektet i bero med henblik på at genoptage drøftelserne på et senere tidspunkt.  
Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
27-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index