Søg

3. Limfjordsforbindelse

Kort_egholmlinjen.jpg

For at sikre det bedst mulige grundlag for en anlægslov og efterfølgende anlægsarbejder gennemfører Vejdirektoratet nu en opdatering af den 8 år gamle VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.

Vejdirektoratet gennemfører i 2019 - 2020 en opdatering af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen, hvor vejprojektet, miljøvurderingen, afværgeforanstaltningerne (faunapassager, støjafskærmning m.m.), trafikberegningerne m.v. udsættes for et grundigt eftersyn.

Der vil ikke blive ændret på Egholmlinjens grundlæggende udformning, men det vil blive undersøgt om vejanlægget kan rykkes længere mod vest i Hasseris Enge. Derudover vil der ske en justering af vejanlæggets dæmning, ved krydsning af den kommende jernbane til Aalborg Lufthavn.

For at få et retvisende billede af naturen gennemføres nye feltundersøgelser i en korridor omkring motorvejens linjeføring, hvor planter og dyreliv kortlægges.

På baggrund af opdateringen udarbejder Vejdirektoratet et forslag til nødvendige justeringer af vejanlæg, bygværker, arealbehov, afværgeforanstaltninger m.v. Tilsvarende vil der ske en genberegning af vejprojektets anlægsoverslag, samt trafikale og samfundsøkonomiske effekter.​

 

 Nyheder

 
 

 De politiske aftaler bag

 

Transportpolitisk aftale af 21. marts 2013
Parterne noterer sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for en teknisk gennemgang af en 3. Limfjordsforbindelse, bl.a. på baggrund af den offentlige høring vedrørende projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.
En ny 3. Limfjordsforbindelse er et stort og indgribende projekt, der vil påvirke trafikmønstrene markant. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med høringen har været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to linjeføringer.

Transportpolitisk aftale af 7. februar 2012
Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har den 7. februar 2012 indgået en aftale om ”Elektrificering af jernbanen mv”.
I aftalen konstaterer parterne, at der på nuværende tidspunkt foreligger beslutningsgrundlag for en række vigtige vej- og baneprojekter, herunder en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Det fremgår endvidere af aftalen, at Infrastrukturfonden i kraft af tidligere indgåede transportaftaler på nuværende tidspunkt er disponeret til andre vigtige infrastrukturprojekter. Der er således ikke for nærværende finansiering til at igangsætte disse projekter.

Aftaleparterne er opmærksomme på, at en endelig beslutning om perspektiverne for en 3. Limfjordsforbindelse skal ske så hurtigt som muligt Aftaleparterne besluttede derfor, for at skabe lokal klarhed omkring planlægning og arealudviklingen, at fravælge en 3. Limfjordsforbindelse i Lindholmlinjen.

Transportpolitisk aftale af 29. januar 2009
Den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik 29. januar 2009 aftalen "En Grøn Transportpolitik" Partierne bag aftalen er enige om, at den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse skal suppleres med nye undersøgelser og vurderinger af vejanlæggets miljøpåvirkning i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase.
 

 Hvad er VVM?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En VVM-undersøgelse afsluttes med en redegørelse, en offentlig høring heraf og derefter en indstilling til transportministeren. Der er på dette tidspunkt ikke besluttet noget endnu. Det er efterfølgende op til Folketinget at bestemme, om der skal vedtages en anlægslov. Vejprojektet bliver dog først en realitet, når der er afsat penge på Finansloven

Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
19-04-2012.
Senest opdateret
13-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index