Søg

3. Limfjordsforbindelse

Kort_egholmlinjen.jpg

VVM-undersøgelse af 3. Limfjordsforbindelse

Vejdirektoratet afsluttede i 2011 en VVM-undersøgelse af tre forslag til en 3. Limfjordsforbindelse. På baggrund af undersøgelsen indstillede Vejdirektoratet, at en 3. Limfjordsforbindelse skulle anlægges i Egholmlinjen. Indstilling, VVM-redegørelse og understøttende rapporter samt andre dokumenter og præsentationer vedrørende projektet er tilgængelige under fanen Dokumenter​.

I forbindelse med ”Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012”, fravalgte aftaleparterne Lindholmlinjen med henblik på at skabe lokal klarhed omkring planlægning og arealudvikling.
 
I forlængelse af den gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse opdaterede Vejdirektoratet i 2013-2014 trafikberegningerne for Egholmlinjen og Østforbindelsen med Landstrafikmodellen. Grundlaget for de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer blev således opdateret. Beregningerne viste, at Egholmlinjen fortsat er den samfundsøkonomisk bedste løsning.
 
I forbindelse med ”Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden” af 24. juni 2014 blev parterne enige om, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen, og at arealreservationen til Østforbindelsen opgives. 

Med aftalen fik borgerne en afklaring ved, at der blev udlagt byggelinjer på berørte ejendomme langs Egholmlinjen. Vejbyggelinjen pålægges for at sikre et kommende vejprojekt. Samtidig får berørte ejere mulighed for at bede Vejdirektoratet om overtagelse af ejendommen (forlodsovertagelse), når visse vilkår er opfyldt​. 

 

 Nyheder

 
  • 12. marts 2019 offentliggjorde regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti ”Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030". Aftaleteksten om Tredje Limfjordsforbindelse, kan ses her.
    20.03.2019
 

 De politiske aftaler bag

 

Transportpolitisk aftale af 21. marts 2013
Parterne noterer sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for en teknisk gennemgang af en 3. Limfjordsforbindelse, bl.a. på baggrund af den offentlige høring vedrørende projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.
En ny 3. Limfjordsforbindelse er et stort og indgribende projekt, der vil påvirke trafikmønstrene markant. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med høringen har været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to linjeføringer.

Transportpolitisk aftale af 7. februar 2012
Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har den 7. februar 2012 indgået en aftale om ”Elektrificering af jernbanen mv”.
I aftalen konstaterer parterne, at der på nuværende tidspunkt foreligger beslutningsgrundlag for en række vigtige vej- og baneprojekter, herunder en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Det fremgår endvidere af aftalen, at Infrastrukturfonden i kraft af tidligere indgåede transportaftaler på nuværende tidspunkt er disponeret til andre vigtige infrastrukturprojekter. Der er således ikke for nærværende finansiering til at igangsætte disse projekter.

Aftaleparterne er opmærksomme på, at en endelig beslutning om perspektiverne for en 3. Limfjordsforbindelse skal ske så hurtigt som muligt Aftaleparterne besluttede derfor, for at skabe lokal klarhed omkring planlægning og arealudviklingen, at fravælge en 3. Limfjordsforbindelse i Lindholmlinjen.

Transportpolitisk aftale af 29. januar 2009
Den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik 29. januar 2009 aftalen "En Grøn Transportpolitik" Partierne bag aftalen er enige om, at den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse skal suppleres med nye undersøgelser og vurderinger af vejanlæggets miljøpåvirkning i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase.
 

 Hvad er VVM?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En VVM-undersøgelse afsluttes med en redegørelse, en offentlig høring heraf og derefter en indstilling til transportministeren. Der er på dette tidspunkt ikke besluttet noget endnu. Det er efterfølgende op til Folketinget at bestemme, om der skal vedtages en anlægslov. Vejprojektet bliver dog først en realitet, når der er afsat penge på Finansloven

Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
19-04-2012.
Senest opdateret
10-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index