Søg

Støj

Støj beregnes ud fra en fællesnordisk støjberegning, der hedder Nord 2000. Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter de vejledende grænseværdier ud fra en afvejning af de virkninger, støjen har på mennesker og af samfundsøkonomiske hensyn. Den vejledende grænseværdi for vejstøj i Danmark er 58 dB, som er en gennemsnitsværdi.

Der er en lang række faktorer, der har indflydelse på, hvor meget støj der kommer fra en vej, og hvordan den opleves af mennesker. Det afhænger blandt andet af trafikken, vejtypen, de fysiske omgivelser og vejret.

Ifølge tal fra VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet’) fra 2008 vil motorvejen samlet set medføre, at der bliver cirka 120 færre boliger, som belastes med støj over 65 dB og cirka 100 færre boliger, der belastes med støj over 58 dB.

Der bliver lagt støjdæmpende asfalt på hele motorvejsstrækningen, og det gør støjbidraget fra motorvejen mindre, men reducerer ikke støjen i området.

Derudover bliver der flere steder opsat støjskærme eller opført støjvolde. Støjskærmenes længde og udformning bliver ofte først fastlagt senere i processen, blandt andet på baggrund af arkitektoniske vurderinger.

Beboere i boligerne langs overdækningen ved Gødvad Bakke vil opleve mindre støj end før anlæggelsen af motorvejen.

Trafikken på motorvejen vil naturligvis kunne høres i områder, hvor der hidtil ikke har været væsentlige støjkilder. Det gælder blandt andre de nye boligområder i Hvinningdal og Balle/Buskelund samt de rekreative områder i Fladmosen og Kejlstrup Skov.
 

 Vil du vide mere om støj

 
Læs mere om støj på Vejdirektoratets hjemmeside
Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
06-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index