Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, på hverdage mandag-fredag i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.
I Varde er Engdraget på strækningen mellem Nordre Boulevard og Engdraget 20 (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider. 

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E20 og E45 i begge retninger på hverdage i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 for transporter med en totallængde over 50 m på følgende specifikke strækninger:
     E20 (Fynske Motorvej og Taulovmotorvejen) på strækningen
     mellem motorvejskryds Odense og motorvejskryds Kolding V.
     E20Ø (Østjyske Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds
     Fredericia og motorvejskryds Skærup.
     E45 (Sønderjyske Motorvej, Østjyske Motorvej og Nordjyske
     Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds Kolding V og
     frakørsel <44> Hadsten.
​E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.​​ 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00 for hele tungvognsvejnettet. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​

Langelandsbroen, Rute 9: I forbindelse med renoveringsarbejder er broens klasse nedsat til 60 i perioden fra den 10. april 2018 til den 31. oktober 2019. På hverdage og inden for almindelig arbejdstid kl. 08:00-16:00 vil passage af transporter med højere klasse kunne ske efter nærmere aftale med Arkil på 2251 6365 eller mse@arkil.dk. Nærmere aftale med Arkil skal ske minimun 3-5 arbejdsdage forud for planlagt passage.

Storebælt: Ved bredde over 3,3 m over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".​

 

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Chaufføren med det høje læs (aktiverer højdekontrolanlægget) og kører selv ind på den dertil indrettede holdeplads (markeret med SOS i nødsporet) og kontakter politiet på telefonnummer 5577 5533 – indvalg 7010. Vagthavende informerer chaufføren om det videre forløb, og tunnelen genåbnes for de øvrige trafikanter. Køretøjet kan få lov til at fortsætte gennem tunnelen med nedsat fart.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 

E45 (Sønderjyske Motorvej): 
Frøslev Ø: der er etableret 6 pladser til lange særtransporter på denne rasteplads. Det er kun tilladt for en særtransport at benytte en af disse særlige pladser, hvis det fremgår af den af politiet udstedte særtransporttilladelse.


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4. 


E20 / Rute 277 (Vestmotorvejen / Bildsøvej ved <41> Tjæreby):
Pga. udvidelse af broen på Bildsøvej, der fører over E20 Vestmotorvejen, spærres broen og samtlige til- og frakørsler ved <41> Tjæreby i begge retninger i perioden 22. juni 2018 kl 00:01 til 1. oktober 2018 kl 23:45

E20 (Storebæltsforbindelsen):
I nedenstående perioder kan transporter bredere end 4,0 m ikke passere Østbroen i tidsrummet 18:00-05:00 på grund af overledning: 
     19. september til og med 22. september
     24. september til og med 29. september
       1. oktober til og med 6. oktober
     22. oktober til og med 27. oktober
     29. oktober til og med 3. november
       5. november til og med 10. november
Transporter større end broklasse 100 og mindre end 4,0 m i bredden kan kun passere i tidsrummet 22:00-05:00.
Transporter som må passere Østbroen skal dog kontakte Storebælts O-rum på +45 5830 3051 for yderligere information. 

E39 (Hirtshalsmotorvejen):
Tilkørselsramperne <8> Tylstrup og <9> Vestbjerg i sydgående retning er spærrede i perioden 14. september til 28. september i tidsrummet 17:00 - 06:00.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg – Aarhus):
Et større arbejde i hele 2018 med udvidelse af E45 på strækningen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd betyder, at den samlede fribredde i hver retning kun er 6,5 m. Uden for myldretiderne udføres der, som på andre strækninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der reduceres til ét farbart spor med en minimumbredde på 3,65 m. Disse arbejder fremgår af trafikkortet på Trafikinfo.dk. Endvidere kan særtransporter yderligere blive påvirket af restriktioner i begrænsede, specifikke arbejdsperioder, der med kort varsel udmeldes her på siden. Derfor bedes alle særtransporter, umiddelbart før en transport via E45 mellem Skanderborg og Aarhus, altid tjekke her på siden, om der er nye informationer. 

E45 og Rute 15 (Østjyske Motorvej og Herningmotorvejen):
Til- og frakørselsramperne samt forbindelsesramperne i motorvejskryds Aarhus Vest er spærrede i flere eller alle retninger i tidsrummet 20:00:05:30 i perioden fra den 30. august 2018 til den 23. september 2018 på grund af asfaltarbejde. På selve de to motorveje Østjyske Motorvej og Herningmotorvejen er der minimum ét farbart spor direkte igennem krydset i hele perioden. Dog spærres Herningmotorvejen ganske få gange i aften- og nattetimerne ca. 1 km øst og vest for motorvejskrydset. For mere information om de præcise spærringstidspunkter kontakt entreprenøren på tlf. 4033 8706 i dagtimerne mellem kl. 9 og 15.

E45 (Nordjyske Motorvej, Hobro):
I perioden 16. august 2018 til den 27. oktober 2018 udføres asfaltarbejder i aften- og nattetimerne mellem <34> Hobro N og <36> Onsild. Det betyder, at både til- og frakørslen i begge retninger kan være spærrede på grund af overledning.
Fra- og tilkørsel <34> Hobro N spærret i sydgående retning fra 16. august til 27. oktober mellem 17:00-06:30.
Fra- og tilkørsel <35> Hobro V spærret i sydgående retning fra 26. august til 3. september mellem 17:00-06:30.
Fra- og tilkørsel <36> Onsild spærret i sydgående retning fra 3. september til 8. september mellem 18:00-06:30.
Fra- og tilkørsel <37> Handest spærret i sydgående retning fra 3. september til 8. september mellem 18:00-06:30.
Fra- og tilkørsel <35> Hobro V spærret i nordgående retning fra 9. september til 20.september mellem 18:00-06:30.
Fra- og tilkørsel <34> Hobro N spærret i nordgående retning fra 21. september til 29. september mellem 18:00-06:30. 

E45 (Nordjyske Motorvej, Aalborg):
I forbindelse med nedrivningen af en bro ved Egnsplanvej er der spærret i begge retninger ved <27> Aalborg C fra den 13. oktober kl. 18:00 til den 14. oktober kl. 12:00. Yderligere info kan indhentes i dagtimerne på tlf. 2521 0489.

E47 (Helsingørmotorvejen):
På grund af overledning i forbindelse med asfaltarbejde på Helsingørmotorvejen er fra- og tilkørselsramperne <5> Humlebæk spærrede i sydgående retning mod København fra den 5. september til den 18. september i tidsrummet 20:00-06:00.​ Ligeledes er tilkørsel <6> Nivå og fra- og tilkørsel <7> Kokkedal i sydgående retning spærrede i samme tidsrum i perioden 18. september til 5. oktober.

E47 (Sydmotorvejen, <35> Haslev):
Tilkørsel <35> Haslev er spærret i nordgående retning i perioden 30. september til 21. oktober i tidsrummet 19:00-05:00.

E47 (Sydmotorvejen, Farøbroerne):
I perioden fra søndag den 23. september kl. 16:00 til senest fredag den 28. september kl. 13:00 er der overledning på Farøbroerne, så al trafik afvikles i den vestlige side af broen med ét farbart spor i hver retning. Overledningen starter søndag på højbroen (den sydlige af broerne) og flytter efter planen til lavbroen (den nordlige af broerne) natten til mandag. Arbejdet kan være overstået allerede onsdag den 26. september, men da det er vejrafhængigt, kan der ske mindre ændringer i denne plan. Kontakt evt. entreprenøren på tlf. 2722 1950 for yderligere oplysninger.

Rute 9 (Langelandsbroen):
I forbindelse med renoveringsarbejder er broens 
klasse nedsat til 60 i perioden fra den 10. april 2018 til den 31. oktober 2019. På hverdage og inden for almindelig arbejdstid kl. 08:00-16:00 vil passage af transporter med højere klasse kunne ske efter nærmere aftale med Arkil på 2251 6365 eller mse@arkil.dk. Nærmere aftale med Arkil skal ske minimun 3-5 arbejdsdage forud for planlagt passage.

Rute 15 (Motortrafikvej ved Rønde):
Motortrafikvejen er periodevist spærret i én retning i perioden fra den 30. september 2018 til den 12. oktober 2018. Spærringerne sker i tidsrummet 18:00-06:00 og kun én retning ad gangen. Spærringerne medfører også spærring af til- og frakørslerne ved Rønde i den retning, der aktuelt arbejdes.

Rute 16 (Viborgvej, Holstebro):
Viborgvej er spærret i begge retninger mellem rundkørslen Østre Ringvej/Sletten/Viborgvej og krydset Ringvejen/Viborgvej fra den 5. september kl. 18:00 til den 22. september kl. 06:00.

Rute 21 (Holbækmotorvejen, Tåstrup):
Tilkørsel <7a> Tåstrup er spærret i østgående retning mod København fra den 26. september kl. 19:00 til den 27. september kl. 05:00.

Rute 25 (Koldingvej):
Koldingvej er spærret i ca. 5 timer i nordgående retning på strækningen mellem rundkørslen ved Bavnevej/Ødisvej til rundkørslen lige nord for Vamdrup i perioden 19. september - 21. september i tidsrummet 20:00-06:00.

Rute 26 (Vildsundbroen):
På grund af belægningsarbejde på Vildsundbroen er der en reduceret sporbredde3,0 m i begge retninger i perioden 30. september kl. 15:00 til 14. oktober kl. 17:00. 

Rute 26 (Vilsundvej ved Nykøbing M):
På Vilsundvej kan alle til- og frakørsler ved hhv. Næssundvej og Sallingsundvej  være spærrede i tidsrummet 18:00-06:00 i perioden fra den 12. september 2018 til den 10. oktober 2018. Kontakt entreprenøren på tlf. 2325 3449 for evt. at aftale passage. 

Rute 155 (Svinninge):
Pga. broarbejde over kanalen i Svinninge by i perioden 10. september til 21. december er der indsnævret vognbanebredde på broen på 3 m. i begge retninger.

Rute 207 (Bistrupvej, Farum):
Fra den 25. juni 2018 til den 21. september 2018 er der, pga. broarbejde, overledning og kun ét smalt kørespor i hver retning på Bistrupvej (rute 207) mellem Hillerødmotorvejen og Frederiksborgvej. Lange særtransporter og/eller særtransporter bredere en 3 m kan derfor ikke passere strækningen i den angivne periode. 
 
Rute 211 (Frederikssundsvej, Ølstykke):
I perioden 17. september til 3. oktober i tidsrummet 19:00 - 06:00 er Frederikssundsvej spærret i sydgående retning mod København fra rundkørslen ved Frederiksborgvej i Ølstykke til krydset Byvej/Søsumvej i Stenløse. Ramperne til og fra Rute 6/Roskildevej ved Frederikssundsvej i sydgående retning er ligeledes spærrede i samme periode og tidsrum.

Rute 507 (Hadsundbroen):
Hadsundbroen er spærret i begge retninger i perioden 1. oktober til 12. oktober mellem 00:15-05:15. Der vil være mulighed for passage kl. 02:00. Bemærk: der spærres ikke i weekenden 6.-7. oktober.

Esbjerg, Tarp Byvej:
Tarp Byvej er fra den 26. marts 2018 kl. 06:00 lukket i begge retninger på ubestemt tid på strækningen mellem rute 12 Tarp Hovedvej og Hegnet (Tarp bygrænse ved Tarp Byvej 88). Særtransporter, der skal til Esbjerg Havn kan i stedet benytte den nye højderute fra Esbjerg Lufthavn ad John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej, Tjæreborgvej og Gammelby Ringvej (E20) til Esbjerg Havn.

Ringkøbing, Nørredige:
Nørredige (ved Ringkøbing station) er spærret i begge retninger fra den 5. februar 2018 kl. 06:00 til den 30. september 2018 kl. 12:00. 
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
18-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index